อนุทิน #94147

เ พิ่ ง รู้ ตั ว ว่ า มี แ ฟ น เ ป็ น ก ร ะ ดู ก ก็ ต อ น ที่ ถู ก ห ม า มั นค าบ ไ ป แ D ก . . ! ! !
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)