อนุทิน 93746 - คุณ ทิฐิวัฒน์ ลิ้มภูริมงคล

คัมภีร์สุวรรณโคมคำ ความเป็นมาของคัมภีร์สุวรรณโคมคำ (โดยย่อ)   สุวรรณโคมคำ เป็นชื่อดินแดนในอดีต มีมาตั้งแต่สมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า ในสมัยนั้นเรียกว่า “ถ้ำกุมภ์” เป็ นสถานอันพระกกุสันธสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาฉันบิณฑบาต และทรงมีพุทธทำนายไว้ว่า พระสัมมาสัมะพุทธเจ้าที่เหลืออีก ๔ พระองค์ ในอนาคตจะมาฉันบิณฑบาตที่ถ้ำนี้เหมือนเช่นกับพระองค์ เพราะเป็นสถานที่ที่จะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่น คงในอนาคต ภายหลังสถานที่แห่งนี้ ได้มีชื่อว่า เมืองสุวรรณโคมคำ แปลว่า โคมทอง เมือง สุวรรณโคมคำมีอาณา เขตกว้างใหญ่ไพศาล .

เขียน 08 Aug 2011 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)