อนุทิน 92644 - นาย สุริยา ปราณี

  ติดต่อ

ร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปกับท่านอาจารย์ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม วิชาเอกนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  เขียน:  

ความเห็น (0)