อนุทิน 92218 - ครูผาน้อย

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา
"วันอาสาฬหบูชา" วันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ พระโกฑัญญะได้บรรลุธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย "ยฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สัพพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ"สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

เขียน 15 Jul 2011 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)