อนุทิน #92076

  ติดต่อ

  • วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
  • ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป "การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีดุลยภาพ  คีย์ของความยั่งยืน คือดุลยภาพ คีย์ของดุลยภาพอยู่ที่การพัฒนาอย่างบูรณาการ"
  • การพัฒนาต้องบูรณาการอย่างน้อย 8 เรื่องเชื่อมโยงมาเป็นเรื่องเดียวกัน 1. เศรษฐกิจ 2.สังคม 3.จิตใจ 4.วัฒนธรรม 5.สิ่งแวดล้อม 6. สุขภาพ 7.การศึกษา 8. ประชาธิปไตย  โดยหลักคือเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง...
  • อ่านแล้วประทับใจจึงขอนำมาฝากค่ะ http://www.thaireform.in.th/news-highlight/item/6100.html
  เขียน:  

ความเห็น (0)