อนุทิน 67561 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

รศ. 601(อจ.จันทรานุช)

ความแตกต่างระหว่างภาครัฐกับเอกชน

1.Goods: Public goods,Private goods

  • Collective Action Problem; ปัญหาของความเป็นสาธารณะ
  • Patern- Client Relationship ;ระบบอุปถัมภ์
  • Free Rider ;ผู้ไม่ยอมรับภาระในการได้รับประโยชน์จากสินค้าสาธารณะ(พวกอยู่เหนือกฏหมาย ไม่ทำตามกฏเกณฑ์
  • Rule Of Law ; การที่กฏหมายถูกบังคับใช้
  • Corruption

2. Resource; ทรัพยากร

Public  มีความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน

Private มีความเป็นเจ้าของชัดเจน

การจัดการภาครัฐ ; Fish Bowl Theoryเปรียบกับตู้ปลา

มีความใส ตรวจสอบได้

3.Leader Ship

"Absolute power corrups absolutely"

"การมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งอย่างถึงที่สุดแล้ว เขาจะเป็นคนโกงมากที่สุด"

นึกถึงฮิตเลอร์ อย่างนั้นแหละ

เขียน 31 Jul 2010 @ 21:31 ()


ความเห็น (0)