อนุทิน 6401 - นาง พรรณา ผิวเผือก

อ่านบันทึกของชายขอบ  เรื่องเล่าจากพ่อ...เป็นบันทึกท่น่าอ่านมาก...สายใยรักแห่งครอบครัว....ก่อเกิดกิจกรรม...ระลึกถึง....ดึงมาปฏิบัติ

เขียน 19 May 2008 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)