อนุทิน 59307 - วิชิต ธรรมฤทธิ์

คุณลักษณะของนักบริหารที่ดีควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด

2. มีความสามารถรอบด้าน (Well rounder)

3. มีพลังผลักดันภายใน (Inner drive) ให้กระตือรือร้นอยู่เสมอ

4. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือ (Integrity)

5. กล้าหาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally)

6. มีความคิดริเริ่ม (Innitiative)

7. รู้จักวิธีส่งเสริมและบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา

8. การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตัว

9. มีความยุติธรรม (Justice)

10. วางตัวดี (Bearing)

11. กระตุ้นให้ผู้น้อยมีความภูมิใจในงานของตน

12. ให้เกียรติในผลงานที่ผู้น้อยได้ปฏิบัติ

13. ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ทำงานแทนกันได้

14. ใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับความสามารถ และมีการพัฒนาฝีมือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

เขียน 06 Feb 2010 @ 14:00 ()


ความเห็น (0)