อนุทิน 4876 - ชนะภูมิ

ชนะภูมิ

11 พ.ค. 51 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพวันสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีความประทับใจมากกับคำพูดของอาจารย์ (ดร.สุพักตร์  พิบูยล์) เป็นอย่างมาก  ที่พูดว่า "เราต้องคิดอยู่เสมอว่า... เรายังมีความรู้น้อย"  ต้องอ่าน-ศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  จึงทำให้ได้ข้อคิดต่อการดำเนินชีวิตว่า  ความรู้เรียนกันไม่มีวันหมด..

เขียน 12 May 2008 @ 08:09 ()


ความเห็น (0)