อนุทิน #48006

วิเคราะห์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

นำข้อบกพร่อง จุดบกพร่องมาแก้ไข ปรับฐานนักเรียนแต่ละคน

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย จัดทำแผนการเรียนรู้

จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวัดประเมินผล

เขียน:

ความเห็น (0)