อนุทิน 47671 - วรรณศักดิ์พิจิตร

ช่วงเช้าวันนี้  ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์บุญเลี้ยง ทุมทอง เพื่อนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิวาทะ แนวคิด ข้อดี ข้อเด่น ข้อด้อยของงานวิจัย

บ่าย น้องแหม่ม นัดประชุม วินัยนิสิต ปัญหาเท่าที่ สอบข้อเท็จจริง สอบข้อพิพาท เห็น ปัญหาของนิสิต ที่มักเป็นเรื่องเป็นราวก็คือ ทะเลาะวิวาท เพราะน้ำเมา เป็นเหตุ  ชู้สาว ลักขโมย การพนัน  มนุษย์ไม่หนีหลุด จากอบายมุข 6 เลย เข้าใจแล้วว่า ทำไม พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม จึง บัญญัติศีล 5 แก่คนทั่วไป เหนื่อยนะ แต่ก็ต้องทำ และต้องหา กระบวนการแก้ไขให้ได้แม้มันจะใหญ่ต่อ กระทบกับชุมชนใหญ่ หรือผลจากสังคมใหญ่ทำแล้วกระทบสังคมเล็ก ๆ เช่น มหาวิทยาลัย

เขียน 05 Oct 2009 @ 10:24 ()


ความเห็น (0)