อนุทิน 46152 - ครูเจ

จากชื่อเรื่องกิจกรรมพัฒนาจิตใจสู่ความเป็นครูที่สมบูรณ์ ใช้ภาษาอังกฤษว่า A Teachers' Retreat ซึ่ง retreat หมายถึงช่วงเวลาที่สงบเงียบ ปราศจากกิจกรรมหรือภาระหน้าที่ สำหรับมองย้อนสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะช่วยมีชีวิตจิต(spiritual life)และเป็นคนที่สมบูรณ์(holistic person) มีหลายวิธีที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตจิตและมองสิ่งต่างๆเป็นองค์รวม เช่น 1)การมีวินัยในตนเอง(self-discipline)ในการงด(fasting)การเงียบ(silence)การละเว้น(abstinence)เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่การเงียบและฟัง(silence and listening) 2)การใช้เวลาสะท้อนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา(reflecting on life experiences) 3)การแบ่งปันประสบการณ์(sharing human and spiritual experiences) 4)การจาริกแสวงบุญ(pilgrimage)เป็นการเข้าใจเรื่องราวชีวิตภายในและภายนอกของตนเองและผู้อื่น(exploring inner dimention of life stories)  5)การมีสติ(consciousness)และ 6)การมีมโนธรรม(conscience) ในการเข้าใจชีวิตคนซึ่งมีทั้งด้านดีและไม่ดี Brother ให้ฟังเพลง Every Saint has a past ไม่ว่าจะเป็นนักบุญหรือคนบาปต่างก็มีเรื่องราวที่ผ่านมาและอนาคต

เขียน 18 Sep 2009 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)