อนุทิน 45754 - Sila Phu-Chaya

  • ถ้ามิได้กำหนดไว้ในสัญญาเป็นอย่างอื่น  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฎขึ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฎขึ้น 5 ปี หากเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงที่ทำด้วยไม้  แต่ไม่บังคับใช้กรณีผู้รับจ้างปิดบังความชำรุดบกพร่องนั้น  (จ้างทำของ มาตรา 600 ปพพ)
  • ห้ามมิให้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้น 1 ปี นับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฎขึ้น (จ้างทำของ มาตรา 601 ปพพ)
เขียน 14 Sep 2009 @ 10:41 () แก้ไข 14 Sep 2009 @ 11:04, ()


ความเห็น (0)