อนุทิน 43802 - j

j
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องที่  1 ผู้วิจัย  จินตนา  นภาพร   เรื่อง   พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัยกรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาล ปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนระดับปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน      สมมุติฐานของการวิจัย 1.ได้ข้อมูล  เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยโรงเรียนปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับจากการศึกษา  จะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง  ต่อการทำความเข้าใจ  การช่วยเหลือป้องกัน  และแก้ไขปัญหาทางด้านพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัย   แบบแผนการวิจัย      เด็กปฐมวัย  ชาวเขาชั้นอนุบาล  2 / 2  ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก  อายุ  5 – 6  ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เขียน 18 Aug 2009 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)