อนุทิน 42525 - หมอนุ

หมอนุ

30-31 ก.ค. 2552 ได้เข้าร่วมประชุึม Training for the trainer เรื่อง "Communication skill" ที่ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว ซอยศูนย์วิจัย มีผู้ร่วมประชุมอบรม 18 คน จากสถาบันหลัก และสถาบันสมทบ มี Prof Valwas และ Prof Gard Manning เป็นผู้สอน

เขียน 30 Jul 2009 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)