อนุทิน 41427 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ตาม พรบ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2550 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพ หรือในสัญญาสำเร็จรูป หรือในสัญญาขายฝากที่ทำให้ผู้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าฯ ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)