อนุทิน 41366 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • หากสามีภริยาหย่าขาดจากกันโดยยังไม่ได้แบ่งที่ดินและรถยนต์ที่เป็นสินสมรส ดังนี้ที่ดินและรถยนต์ดังกล่าวสิ้นสภาพการเป็นสินสมรส เป็นเพียงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมของชายและหญิง ซึ่งแต่ละคนมีสิทธิเรียกร้องขอให้แบ่งส่วนกัน ภายใน    อายุความ 10 ปี
  • ฎีกา 4561/2544 ที่ดินและบ้านเป็นสินสมรสระหว่างโจทก์และจำเลย ซึ่งทั้งสองได้จดทะเบียนหย่าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และต้องแบ่งสินสมรสคนละส่วนเท่ากันตาม ปพพ มาตรา 1533  แต่เมื่อยังไม่ได้แบ่ง ก็ต้องบังคับตามบทบัญญัติว่าด้วยกรรมสิทธิ์รวม  เมื่อจำเลยซึ่งเป็นเจ้าของรวมทำสัญญาขายที่ดินและบ้านพิพาทโดยโจทก์ไม่ทราบเรื่องและไม่ได้ให้ความยินยอม สัญญาดังกล่าวนี้ไม่ผูกพันกรรมสิทธิ์ส่วนของโจทก์ตาม ปพพ มาตรา 1361 วรรคสอง แต่ยังคงมีผลผูกพันกรรมสิทธิ์ในส่วนของจำเลยตาม มาตรา 1361 วรรคหนึ่ง โจทก์จึงขอให้เพิกถอนสัญญาดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ของโจทก์ได้
เขียน 11 Jul 2009 @ 19:42 () แก้ไข 11 Jul 2009 @ 19:43, ()


ความเห็น (0)