อนุทิน 40397 - นายนะราพงษ์

ข้าว GI  หรือข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

 ข้าว GI หรือข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) คือ ชื่อหรือ
เครื่องหมายใดๆ ที่ใช้กับแหล่งผลิตกำเนิดของสินค้ามีความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานาน
แล้วในประเทศไทย
ข้าวจีไอที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ วันที่ยื่น2
• ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 31 มกราคม 2548
(Surin Hom Mali Rice)
• ข้าวสังห์หยดเมืองพัทลุง 14 มีนาคม 2549
(Sangyod Maung Phatthalung Rice)
• ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 28 เมษายน 2549
(Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice)
• ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 26 กรกฏาคม 2549
(Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice)
นอกจากนี้ยังมีข้าวที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนจีไอกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีก 5
รายการ ได้แก่
• ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ตรวจร่างประกาศโฆษณา
• ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ตรวจร่างประกาศโฆษณา
• ข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดคำขอ
• ข้าวเหลืองประทิวชุมพร เตรียมร่างประกาศ
• ข้าวก่ำล้านนา อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียน
ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการจดทะเบียนข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ "ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้" กับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบ
ประมาณ 1 ปี
ลักษณะสำคัญของสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
• เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง
• มีความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์
• สินค้ามีเอกลักษณ์พิเศษ แตกต่างจากสินค้าเดียวกัน
• ผู้บริโภคมั่นใจ และพึงพอใจที่จะซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิต
จากที่อื่น
2

เขียน 25 Jun 2009 @ 12:37 () แก้ไข 25 Jun 2009 @ 12:40, ()


ความเห็น (0)