อนุทิน 34398 - ประมวล

ประมวล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประมวล   พลอยกมลชุณห์. (2551). การพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัด เชียงใหม่.  จังหวัดเชียงใหม่: โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  กระทรวงศึกษาธิการ.

บทคัดย่อ

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่  2)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

                         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การประเมินก่อนการพัฒนาและกำหนดเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 คน คณะกรรมการนักเรียน จำนวน 15  คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 15 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ปีการศึกษา 2549  รวมทั้งสิ้น 38  คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ขั้นตอนที่ 2  การดำเนินการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยครู บุคลากรฝ่ายบริหารจำนวน 5  คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2550  ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ขั้นตอนที่  3  การศึกษาผลการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่  มี 2 ตอนคือ  ตอนที่ 1  ประกอบด้วย ครู บุคลากร จำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 15 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ปีการศึกษา 2550  จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตอนที่ 2  ศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย ครู บุคลากร จำนวน 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน ผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 15 คน และนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4  จำนวน 50 คนปีการศึกษา2550 จำนวน 50  คนรวมทั้งสิ้น 134 คนได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  ปีการศึกษา 2549- 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 1) คู่มือปฏิบัติการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 2)  แบบบันทึกการประชุม 3) แบบบันทึกสถิติข้อมูล รางวัล เกียรติยศของครู บุคลากร นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับ 4) แบบบันทึกสถิติข้อมูลผู้สนับสนุนการศึกษา และ 5) แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที       (t-test)  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for  Windows และการวิเคราะห์ข้อความ

ผลการวิจัยพบว่า

                        1.  การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน      สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากิจกรรมตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประยุกต์ใช้มีความตรง และมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด ประกอบด้วย       1) ผู้บริหารประสานใจ  2) การถักทอสายใยให้ตระหนักในความเป็นราชินูปถัมภ์  3) การนำสื่อประสานการประชาสัมพันธ์  4)การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  5) การให้ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนา 6) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูสู่เป้าหมายร่วมกัน 7)การสร้างสรรค์พัฒนาหน้าที่อย่างมั่นคง  8) การดำรงคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  9) การพัฒนาตน พัฒนางานสู่คุณภาพการศึกษา

                        2.  ผลการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ประยุกต์ใช้ส่งผลให้ ครู บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะและองค์กร ร่วมกันพัฒนาการเรียน การสอนทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นได้รับรางวัลเกียรติยศด้านดนตรี กีฬา วิชาการ และปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน

                        3.  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด

เขียน 12 Mar 2009 @ 17:24 ()


ความเห็น (0)