อนุทิน 33457 - ประไพพิศ

  ติดต่อ

เมื่อวันจันทร์ ประชุมรับทราบข้อราชการต่าง ๆ เช็ครายชื่อนักศึกษาที่

จะจบมาร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่15 มีนาคม เช็คกิจกรรม

กพช.นักศึกษา  วันอังคาร มีนักศึกษานำงานมาส่ง หลังจากนั้น ยื่น

เรื่องขอจบของนักศึกษาที่ค้างไว้ 5 คน หลังจากนั้นส่งรายชื่อ

นักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ทั้ง 3 ระดับ พร้อมเช็คกิจกรรม ประเมิน

วิเคราะห์ อ่าน เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีประมาณ

15 คน จะได้สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ จะพิมพ์แบบกศน. 5 ก็ยังมีปัญหาอยู่

เลยทำไม่ได้ รออีกนิดนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)