อนุทิน 32776 - สุทิน เบญจธรรมรักษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และร่วมมือใน องค์พัฒนาปฏิบัติด้วยความเต็มใจ 

ข้าพเจ้าได้นำหลักการบริหารการมีส่วนร่วมในงานพัฒนาวิชาการของโรงเรียน ด้วยทฤษฎีการจูงใจของ Harzberh (Mptovatopm Hygiene Theory) ที่เชื่อว่าปัจจัยที่จูงใจให้คนทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะต้องบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับงาน สร้างความตระหนักเรื่องของความรับผิดชอบ   โดยการกระตุ้นมองภาพผลความสำเร็จ ความก้าวหน้า ของงานที่เกิดขึ้น  เมื่อบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้สามารถโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนก็ทำการยกย่องชมเชย ให้กำลังใจแก่ครูในที่ประชุม และช่วยส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป

เทคนิคการใช้บริหารแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

1. การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ กรรมการให้คำแนะนำ ปรึกษากำกับนิเทศ

2. การใช้แนวความคิดของหมุดเชื่อมโยง

3.  การติดต่อสื่อสารแบบประตู

4.  การระดมความคิด

5.  การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ

6.  การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์

 

ผลที่ได้รับจากการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

 

          การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะช่วยสร้างความสามัคคี ช่วยให้ทราบถึงความต้องการของโรงเรียนทั้งหมด และช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการทำงาน การย้ายงานและการหยุดงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการช่วยลดความขัดแย้ง และการต่อต้าน ของบุคลากรในฝ่าย และช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงาน และทำให้สุขภาพจิตในกลุ่มงานดีขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทางโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น  เป็นการสร้างหลักประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม รวมทั้งทำให้บุคลากรในโรงเรียนให้รู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

เขียน 12 Feb 2009 @ 12:29 ()


ความเห็น (0)