อนุทิน 29953 - ยิ่งศักดิ์

การเป็นที่จะทำหน้าที่เป็นครูที่ดีได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ัรักและศรัทธาในอาชีพตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง...มุ่งมั่นในการสอนให้ลูกศิษย์ของตนมีความรู้ มีทักษะ ในการดำเนินชีวิต  มีเจตคติที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม

เขียน 28 Dec 2008 @ 21:47 ()


ความเห็น (0)