อนุทิน 2235 - หยั่งราก ฝากใบ

วันนี้ประชุม การอบรมภาวะผู้นำทางจิตตปัญญาศึกษาสู่มหาวิทยาล้ยที่ บ้านผู้หว่าน นครปฐม

วิทยากร 3 ท่าน คือ คุณณัฐฬส วังวิญญู สถาบ้นขวัญเมือง คุณวิจักขณ์ พานิช และคุณฌาณเดช พ่วงจีน

ติดใจในส่วนของ มณฑลแห่งการตื่นรู้ Space ทุกคนมี Space ต่างก้นไม่เท่ากัน ต้องจัดการกับ Space นี้ เสียก่อน จึงจะเปิดตัวตนและเรียนรู้ได้อย่างใคร่ครวญ

เย็นนี้จะเป็นกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับ นาโรปะ

เขียน 28 Apr 2008 @ 17:43 () แก้ไข 30 Aug 2008 @ 14:39, ()


ความเห็น (0)