อนุทิน 20243 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้สอบวิชา แปลบาลีเป็นไทย  แปลไทยเป็นบาลี ๓ ห้องสอบ ๓๐๙ พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต ผู้ควบคุมห้องสอบ  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 

เขียน 08 Sep 2008 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)