อนุทิน 17575 - ครูแอน

  • ส่งสัญญายืมเงินสำนักงานเขตทำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมฯ
  • ตอบรับการเข้าอบรมสัมมนาครูแกนนำประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า เชียงใหม่
  • ส่งข้อมูลบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  • ส่งสัญญายืมเงินจัดทำโครงการ KM จากสำนักงานเขต
เขียน 09 Aug 2008 @ 17:52 ()


ความเห็น (0)