อนุทิน 17575 - ครูแอน

  ติดต่อ

  • ส่งสัญญายืมเงินสำนักงานเขตทำโครงการเข้าค่ายคุณธรรมฯ
  • ตอบรับการเข้าอบรมสัมมนาครูแกนนำประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า เชียงใหม่
  • ส่งข้อมูลบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
  • ส่งสัญญายืมเงินจัดทำโครงการ KM จากสำนักงานเขต
  เขียน:  

ความเห็น (0)