อนุทิน 163947 - นาย สหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut)

นายสหรัฐ ลักษณะสุต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัยระดับนานาชาติ (Peer Review) ให้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (Education and Teaching) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2562 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร (UK) โดยผลงานวิจัยจะได้รับการบันทึกลงในฐานข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ SCOPUS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ในการนี้ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ILPC) ได้สนับสนุนทุนวิจัย และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยจะเดินทางพร้อมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้

เขียน 07 Apr 2019 @ 19:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#research#สหรัฐ ลักษณะสุต#saharat laksanasutความเห็น (0)