อนุทิน 163653 - ชนชม ดิตถ์โภคินสกุล

ชนชม ดิตถ์โภคินสกุล. (2561). ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการวางแผนด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการวางแผนด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนา การวางแผนด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการวางแผนด้านอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t-test) แบบ Dependent Samples

ผลการวิจัยพบว่า

  1. การสำรวจตนเองด้านอาชีพของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้น
  2. นักเรียนมีการวางแผนอาชีพอย่างแน่นอนสูงขึ้นจากก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน
  3. นักเรียนมีการวางแผนจะประกอบอาชีพเมื่อจบปริญญาตรีสูงที่สุด รองลงมาคือจบสูงกว่าปริญญาตรี จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ
  4. นักเรียนมีความมั่นใจในการเลือกประกอบอาชีพหลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียนโดยใช้ชุดการสอน
  5. เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพ จำแนกเป็นก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน พบว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ : ชุดการสอน, กิจกรรมแนะแนว, การวางแผนด้านอาชีพ

เขียน 12 Mar 2019 @ 11:55 ()


ความเห็น (0)