อนุทิน 163273 - ศรีกรม

-๕ กพ.๖๒ เดินทางมาทำงานตามปกติ/บรรยากาศยังสภาพเหมือน -ประชุมเกี่ยวกับการนำระบบมาตรฐานงานธุรการ (Agas ๒๐๕๑) มาใช้ในหน่วยงาน

  • มีการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานงานใหม่ เพื่อให้ทันสมัย และกม.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
  • มีการมอบหมายให้หน่วยปฏิบติเป็นเจ้าภาพ -สรุปวิเคราะห์การจัดทำตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • คติประจำวัน..ช่วงเวลาที่ก้าวไป กลัวจิตใจจะเปลี่ยนแปลง เจออุปสรรคมาทิ่มแทง ใจไม่เข้มแข็งและอดทน..
เขียน 06 Feb 2019 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)