อนุทิน 162491 - ruslan deemae

Urbanization เมื่อ เมือง กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่

กลับ ถัดไป หัวเรื่อง : Urbanization เมื่อ เมือง กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

         การเป็นเมืองและการเติบโตของเมืองเป็นนครหรือมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางบวกและลบในทางบวก เมืองส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสในการทำงานสูงขึ้น มีนวัตกรรมใหม่ หากแต่ถ้าเมืองเติบโตโดยขาดทิศทาง และขาดการบริหารจัดการที่ดีก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายๆ เมืองหรือนครในโลกนี้กำลังเผชิญอยู่ คำถามสำคัญคือควรมีแนวทางและการบริหารจัดการเมืองอย่างไร เพื่อทั้งป้องกันปัญหาและสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ของเมือง อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังพัฒนาให้เมืองเป็นกลไกของการพัฒนาประเทศ
เขียน 20 Dec 2018 @ 09:27 ()


ความเห็น (0)