อนุทิน 161715 - แสวง แสงดาวเหนือ

12/11/2018 การสอนในเช้าวันนี้ เป็นกิจกรรมแบบกาาเรียนเชิงปฏิบัติการ กล่าวคือ เรามอบหมายให้นิสิต ไปคิดนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลง มาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน กิจกรรมนี้เรามุ่งหวังให้นิสิตได้ใช้ความคิด จินตนาการและประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ ในการผลิตสร้างนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลดีต่อส่วนรวม ทั้งในระดับชุมชนและสังคมวงกว้าง นิสิตกลุ่มเช้าเป็นนิสิตกลุ่มฝึกหัดครู สายวิชาเอกทางศิลปกรรม ทั้งดนตรีไทย สากล ศิลปะและนาฏศิลป์ น่าที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพอสมควร

เขียน 12 Nov 2018 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)