อนุทิน 160047 - เด็กหญิง นภาพร กลํ่าชัย

โรงเรียนบ้านสัตหีบเดิมตั้งอยู่ที่วัดสัตหีบ(วัดหลวงพ่ออี๋)เป็นโรงเรียนประชา บาลที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบั๊กเส็งเศรฐนุกูล ดํารงอยู่ด้วยเงินงบประมาณภาษีบํารงท้องที่ ทําการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ในหมูบ้านชาวทะเลตําบลสัตหีบอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมาทางการได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ตําบลสัตหีบ 1 (ทหารเรือให้ความสงเคาะห์) กิ่งอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปี ที่ ๑ ถึง ๔ เหมือนเดิม

   พศ ๒๔๘๔ คณะกรรมการโรงเรียน มีหลวงประจน ปัจจามิตร(น.อ. เจริญ นายเรือ) และปลัด กิ่งอําเภอสัตหีบ ได้จับจองที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน แต่ในหลักฐานโรงเรียนปรากฎว่า ราษฎรได้ยกที่ดินผืนนี้ให้กับโรงเรียน โดยมีกํานันพูผลทับทิม กํานันตําบลสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ คิดเป็นพื้นที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา และปีนี้เองกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณสมทบกับทหารเรือ โดยให้ทหารเรือเป็นผู้ดําเนินการสร้างอาคารถาวร ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นจํานวน ๑๐ ห้อง พร้อมทั้งเปลี่ยน ชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตําบลสัตหีบ" 

   พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางการได้ออกเอกสารสิทธ์ สด.๑ ให้ โดยมีนายมนัส โพธิพิพิธ เป็นผู้ดําเนินการ พร้อมกับทางการได้เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนบ้านสัตหีบ(ทหารเรือสงเคราะห์ ๑)"เป็นต้นมา

   ปีการศึก ๒๔๓๖ โรงบ้่านสัตหีบเปิดโครงการขยายโอกาศทางการศึกษาโดยปีแรกได้เปิดโครงการ ขยายโอกาศทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยปีแรกได้เปิดสอนระดับ ม.๑ จํานวน ๒ ห้องเรียน และขยายจนถึงระดับชั้น ม.๓ จนถึงปัจจุบีน รวมระยะเวลาที่โรงเรียนเปิดทําการสอนมาราว ๖๕ ปี

   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสัตหีบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ถนนเลียบหนองตะเคียน ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๘๐ สังกัดสํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดชลบุรี เขต ๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ทําการสอน ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
เขียน 12 Sep 2018 @ 13:50 ()

คำสำคัญ (Tags) #ประวัติโรงเรียน#โรงเรียนบ้านสัตหีบความเห็น (0)