อนุทิน 159997 - กิตติพงศ์ สุวรรณวงศ์

การพัฒนาประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต้องอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางศีลธรรมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เนื่องจาก “คน” เป็นผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ตลอดถึงเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้าน คุณธรรมศีลธรรม และ ความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรอบคอบและระมัดระวัง ด้วยจิตสำนึกในศีลธรรม และคุณธรรม ทำให้รู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสามารถที่จะตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และอดทนขยันหมั่นเพียร ซึ้งเป็น “ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขและสังคมที่สงบสันติสุข และสามารถเป็นกำลังพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม ตลอดถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เขียน 10 Sep 2018 @ 22:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #คุณภาพของชีวิตความเห็น (0)