อนุทิน 158447 - วิทยา นามนอก

สรุปการอบรมการเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทคัดย่อและบทความทางวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

บทความวิชาการ โดยทั่วไปแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่

บทความวิชาการ (academic articles) บทความวิจัย (research articles) บทความวิจารณ์ (article reviews) ส่วนประกอบของการเขียนบทความวิจัย

บทคัดย่อ จะต้องมีประมาณ 250-300 คำ ส่วนนำ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปราย/การสรุปผล การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งนำปสู่ข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิงภาคผนวก ส่วนแรก คือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย

ส่วนที่สอง คือ ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัยเฉาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่สำคัญ

ส่วนที่สี่ คือ รายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัย

These are the basic components of an abstract in any discipline

Motivation/problem statement Methods/procedure/approach Results/findings/product Conclusion/implications สิ่งที่ได้จากการเข้ารับฟังการอบรม คือ ได้หลักในการเขียนบทความให้เป็นที่น่าสนใจ และได้รู้จักอาจารย์ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและสอนวิธีการเขียนบทคัดย่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้ทราบข้อมูลของวารสารราช-พฤกษ์ และวารสารครุสีมาเพิ่มขึ้น

เขียน 24 Jun 2018 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)