อนุทิน 158293 - Walaly kh

Walaly kh
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเขียนบทความทางวิชาการ

ประเภทของบทความทางวิชาการ

      1. บทความวิชาการ

      2. บทความวิจัย

      3. บทความวิจารณ์

ส่วนประกอบของบทความวิจัย

      1. บทคัดย่อ

      2. ส่วนนำ

      3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

      4. การอภิปราย/สรุปผล

      5. ข้อจำกัด

      6. อ้างอิง

แนวทางการเขียนบทความวิจัย

      1. เป็นการนำงานวิจัยมาเขียนใหม่ 

      2. ต้องจัดลำดับความคิด เขียนร่างไว้ 1-2 สัปดาห์ แล้วมาทบทวนใหม่

      3. มีข้อคิดเห็นที่ชัดเจนที่สุด 1-2 ประเด็น

      4. การลำดับเนื้อหามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน กะทัดรัด ตรงประเด็น

      5. ประโยคในบทความจะต้องสมบูรณ์ ไม่ซับซ้อน

เขียน 11 Jun 2018 @ 21:31 ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความวิชาการ#บทความวิจัยความเห็น (0)