อนุทิน 158268 - น.ส จุตินันท์ โตอ้น

การเขียนบทความทางวิชาการ

ประเภทของบทความวิชาการ มี 3 ประเภท ได้แก่ 1.บทความวิชาการ 2.บทความวิจัย 3.บทความวิจารณ์

ส่วนประกอบการเขียนบทความ

1.บทคัดย่อ

2.ส่วนนำ จะมีอยู่ 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ส่วนที่ 2 ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย

ส่วนที่ 3เอกสารที่เกี่ยวกับการวิจัย

ส่วนที่ 4 การเลือกวิธีการดำเนินการ

 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.การอภิปราย/สรุปผล

5.การอภิปรายข้อจำกัด/ข้อบกพร่อง

6.ส่วนอ้างอิง/ภาคผนวก

ส่วนประกอบการเขียนบทคัดย่อ

1.คำนำ

2.เนื้อเรื่อง

3.สรุป

เขียน 10 Jun 2018 @ 14:29 () แก้ไข 10 Jun 2018 @ 19:18, ()

คำสำคัญ (Tags) #บทความทางวิชาการ#บทคัดย่อความเห็น (0)