อนุทิน 157406 - นาย ขวัญชัย เพียงวงศ์ษา

บทเรียนที่ 9 ระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง

บทนำ

ระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง (EIS) เป็นระบบข่าวสารที่มีความสำคัญ ต่อผู้บริหารองค์กรในเรื่องการพิจารณากำหนดนโยบาย วางแผน กลยุทธ ขององค์กรให้สามารถ จัดการองค์กร ให้สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายหรือแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง มิอาจจัดทำโดยเอกเทศได้โดยลำพัง จะต้องรอผลการพัฒนาระบบข้อมูล-ข่าวสารขั้นต้นอื่นๆ ขึ้นก่อน ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานในระบบ TPS, MIS และ/หรือ DSS จะเป็น รากฐานที่สามารถนำมาสรุปประมวลผลกับข้อมูล (ถ้าจำเป็น) ภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ บ่อยครั้งการพัฒนาระบบ EIS จากวิธีการข้างต้นมิอาจได้ข้อมูลภายในองค์กรอย่างครบถ้วน การเข้าสู่วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) เพื่อพัฒนาระบบข่าวสารจึงเป็นวิธีการพื้นฐานที่ต้องกระทำ หลายๆ องค์กรไม่ต้องการประสบปัญหาขั้นต้น การจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ เพื่อกำหนดกรอบของระบบงานสารสนเทศหลัก ระบบย่อย และความต้องการข้อมูล ของแต่ละประเภทของระบบข่าวสาร (TPS, MIS, DSS, EIS) ไว้อย่างครบถ้วน ในขั้นต้นนั้นกำหนดความจำเป็นเร่งด่วน จะช่วยในการพิจารณาคัดเลือกระบบงานที่จะพัฒนาก่อนหลังต่อไปได้อย่างมีระบบ ในบทความต่อไป จะประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการพัฒนาระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง ดังต่อไปนี้ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง - ภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและระบบข่าวสารที่ต้องการ - ความจำเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีต่อการบริหาร - วิธีการระบุข่าวสารที่จำเป็น - การจัดโครงสร้างสารสนเทศที่ต้องการ - การอนุมัติความเห็นชอบโครงการ - การจัดเตรียมบุคลากรโครงการ - การพัฒนาระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง - การเลือกระบุฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ของโครงการ - การจัดการ การต่อต้านโครงการ - การจัดการติดตั้งใช้งานระบบข่าวสารเพื่อการบริหารชั้นสูง


เขียน 31 Mar 2018 @ 15:19 ()

คำสำคัญ (Tags) #eisความเห็น (0)