อนุทิน 157372 - Sarawut koedchantuek

"โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ"

     ด้วยสังคมในยุคนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน โดยผู้สูงอายุในยุคนี้เป็นบุคคลที่ผ่านการทำงานมาแล้วเมื่อถึงวัยเกษียณอาจจะได้ที่พักเพื่อใช้ชีวิตในยามแก่ชรา โดยการจัดตั่ง "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ" ที่ให้ผู้กู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance)

     สินเชื่อประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด นอกจากนี้ยังยังสามารถกู้เพื่อหาซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีวงเงินให้กู้อยู่ที่ 3,000 ล้านบาท โดยปล่อยให้กู้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถกู้ร่วมกับคู่สมรสจดทะเบียน บุตร หรือหลานได้

สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance)

     สินเชื่อประเภทนี้ปล่อยให้กู้สำหรับจัดทำโครงการที่มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮาส์และห้องชุดไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ โดยผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคุณสมบัติ เช่น เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ ผู้ประกอบการในโครงการ FAST TRACK/ REGIONAL FAST TRACK ของธนาคาร เคยมีประสบการณ์และมีความสำเร็จในการทำธุรกิจจัดสรรมาก่อนความเห็น (1)

ดีมากเลยค่ะ