อนุทิน 157073 - กฤษฎากร ผาสุข

การสำรวจตนเอง

KM Model ระดับปัจเจก

รู้อะไร

ไม่รู้ อะไร

บอกได้ว่า

Known Area

“Explicit Knowledge”

·      การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

·      ทักษะการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

·      การผลิตสารคดีและภาพยนตร์สั้น

Unknown Area

·      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

·      รูปแบบและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย

·      การวางระบบและดูแลระบบเครือข่าย

·      ระบบประกันคุณภาพภายใน

บอกไม่ได้ว่า

Hidden Area

We know more than we can tell “Tacit Knowledge

·      ทักษะการใช้งานสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี

Blind Area

Ignorance

เขียน 25 Feb 2018 @ 20:20 () แก้ไข 25 Feb 2018 @ 20:22, ()

คำสำคัญ (Tags) #การสำรวจตนเอง​ความเห็น (0)