อนุทิน 156828 - กนกวรรณ เจริญสุข

พิจารณาถ้อยคำใน “สนธิสัญญาเบอร์นีย์” เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าหรือไม่?

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวในวงการศึกษาซึ่งเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากคือข่าวที่ว่า ข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) มีการเฉลยข้อสอบผิดถึง 5 ข้อ

หนึ่งในข้อสอบที่เป็นปัญหาคือข้อ 63 ซึ่งถามว่า ข้อใดเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกระหว่างไทยกับชาติตะวันตก โดยมีตัวเลือก 5 ข้อ คือ 1.สนธิสัญญาครอว์ฟอร์ด 2.สนธิสัญญาเบอร์นีย์ 3.สนธิสัญญาบรุค 4.สนธิสัญญาเบาว์ ริง 5.สนธิสัญญาปาวี ซึ่ง สทศ.เฉลยว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง

คำเฉลยดังกล่าวมีหลายคนออกมาทักท้วง โดยอ้างว่า คำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็น สนธิสัญญาเบอร์นีย์ ซึ่งทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มากกว่า สนธิสัญญาเบาว์ริงซึ่งทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4

อ่านต่อได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club...

เขียน 13 Feb 2018 @ 00:11 ()


ความเห็น (0)