อนุทิน 156409 - Nassama Mateang

ใบความรู้เรื่อง   วรรณกรรมปัจจุบัน

       วรรณกรรมปัจจุบัน นอกจากมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Contemporary Literature แล้ว อาจจะแปลมาจากคำว่า Modern Literary Works ด้วย จิตรลดา สุวัตกิกุล (2526 : 3 ) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง วรรณกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 - 20 ปี โดยการนับทวนถอยขึ้นไปจากปัจจุบัน กุหลาบ มัลลิกะมาส (2517 : 1-2) ได้ให้ความหมายของคำว่าวรรณกรรมปัจจุบัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างดังนี้คือ

๑. วรรณกรรมปัจจุบัน คือ วรรณกรรมที่มีลักษณะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะรับอิทธิพลจากวรรณกรรมหรือแนวคิดของชาวตะวันตก มีขอบข่ายคลุมถึง   

        ๑.๑ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น ร้อยกรอง บทละคร และบทวิจารณ์วรรณกรรม               

         ๑.๒ กลวิธีในการแต่ง (เนื้อเรื่อง ทัศนะในการสร้างเค้าโครงเรื่อง การสร้างตัวละคร)                

       ๑.๓ แนวคิด และปรัชญาในการแต่ง       

อ่านต่อที่ : http://www.mwit.ac.th/~marayat/doc/40202/content/current_literature.htm">http://www.mwit.ac.th/~marayat...

เขียน 06 Feb 2018 @ 15:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)