อนุทิน 156383 - Treechat Teomsaithong

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

  ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน ที่จะทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จตามวัตุประสงคืที่ได้ตั้งเอาไว้

ความเสี่ยงทางการเงิน มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น การผิดนัดชำระหนี้ การได้ผลตอบแทนไม่ครบตามสัญญา

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เช่น การทำสัญญาทางการเงินผิดพลาด การทำผิดกฎหมาย

3. ความเสี่ยงด้านตลาด เป็นการเกิดจากการผัวผวนของดอกเบี้ย ค่าเงิน และราคาของตลาดเงินและตลาดทุน

   การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจ ถ้าเราสามารถบริหารความเสี่ยงนั้นๆได้เป็นอย่างดี ธุรกิจนั้นก้อจะประสบความสำเร็จตามเป็าหมายที่ได้วางเอาไว้

เขียน 05 Feb 2018 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)