อนุทิน 156187 - Areeya Taweekij

" ความฝันต้องอาศัยเงินทุน "

3.แหล่งในการจัดหาเงินทุนระยะยาว   

    3.1 ทำโดยการเพิ่มทุนของเจ้าขององค์การธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และการออกจำหน่ายหุ้นทุนขององค์การธุรกิจ ประเภทบริษัทจำกัด หุ้นทุนของบริษัท ได้แก่  หุ้นสามัญ และ หุ้นบุริมสิทธิ์  โดยการที่บริษัทออกหุ้นจำหน่ายให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนของบริษัท แตกต่างกันตรงที่ว่า หุ้นสามัญมีสิทธิ์ออกเสียง หุ้นบุริมสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง   

   3.2 ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน : โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืม เช่น ที่ดิน อาคาร เป็นต้น  

   3.3 จำหน่ายพันธบัตร   

   3.4 กู้ยืมจากรัฐบาล : รัฐบาลมีนโยบายให้องค์การธุรกิจขนาดเล็กกู้ระยะยาวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจ เช่น กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี   

                                                เมื่อเข้าใจแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่า คนที่มีความฝันต้องอาศัยเงินทุน

ที่มา: https://www.novabizz.com/Busin...

เขียน 22 Jan 2018 @ 20:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความฝันต้องอาศัยเงินทุนความเห็น (0)