อนุทิน 156182 - ปภล เดชมนต์

เงินทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี เงินลงทุนระยะยาวรวมถึง ตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไป ตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ได้แก่

1.แหล่งเงินทุนภายในกิจการ (Internal Sources) เงินทุนระยะยาวที่ได้รับจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะมีจำนวนเงินทุนระยะยาวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงาน แหล่งในทุนกิจการสามารถจัดหาได้จาก 3 แหล่ง คือ

1.กำไรสุทธิ (Net Income)  2.ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 3.กำไรสะสม (Retained Earning)

2. แหล่งเงินทุนภายนอกกิจการ (External Sources) เป็นแหล่งเงินทุนที่ได้จากการก่อหนี้ระยะยาวหรือการออกหลักทรัพย์ระยะยาวจำหน่ายให้กับผู้ลงทุน หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไปในตลาดทุน

วิธีการออกหลักทรัพย์ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน

1. Private Placement (PP) คือ ขายหลักทรัพย์โดยตรงกับนักลงทุน นักลงทุนอาจเป็นนักลงทุนเดิม บุคคลหรือสถาบัน

2. Public Offering (PO) คือ การขายทรัพย์ต่อสาธารณะชนโดยขายผ่านผู้จัดจำหน่าย

เขียน 22 Jan 2018 @ 20:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #เงินทุนระยะยาวความเห็น (0)