อนุทิน 155103 - เก็จถะหวา

วันพุธที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๐
             ประสบการณ์ของชีวิตวัยเด็ก คือการเรียนรู้ทุกๆวันที่ผ่านไป
ล้วนแต่มีความหมาย  หล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า แม้ว่า
เด็กจะมาจากหลายพ่อหลายแม่ แต่หากมาอยู่ภายใต้สังคมโรงเรียนที่
อบรมสั่งสอนให้รู้จักการเล่นและกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กต้องมีข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกันจะต้องเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน รักสามัคคีและช่วยเหลือดูแล มี
น้ำใจต่อกันอย่างไร ภายใต้เงื่อนไขกฏเกณฑ์ กติกาเพื่อให้เพื่อนๆยอมรับ
เข้ากลุ่ม เล่นด้วยกันได้ เด็กจะเรียนรู้การปรับตัวเอง  ผ่อนสั้น ผ่อนยาว
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ครูควรยืนมองอยู่ห่างๆ และแนะนำเมื่อจำเป็น
เมื่อเกิดปัญหา เด็กควรคิดหาวิธีที่ดีจัดการปัญหากันเอง ครูฝึกเด็กให้
ร่วมคิดร่วมทำผ่านการทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเรื่องที่ดีและ
ควรทำต่อเนื่องเรื่อยไป

เขียน 22 Oct 2017 @ 23:34 ()

คำสำคัญ (Tags) #ร่วมมือความเห็น (0)