อนุทิน 154451 - ศิรินทรา กลักโพธิ์ความเห็น (5)

เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนเกิดทักษะทางการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี

เป็นผลงานที่ดี สามารถเป็นสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ได้ดีมาก

เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่ดีมาก

เป็นงานที่มีประโยชน์ต่อการเรียนเรียนการสอน สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ได้ดีมาก