อนุทิน 154180 - หนึ่งฤทัย อู่สุวรรณ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีนักเรียนได้มาศึกษาดูงานจากโรงเรียนศาลเจ้าที่ศูนย์ฝึกประสบการณ์ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
การทำเทียนอบขนมไทยความเห็น (0)