อนุทิน 15410 - ภูสุภา

@15405 เท่าที่จำได้และถามคุณครูที่เคารพ อาสาฬหบูชา เป็นวันที่ พระพุทธองค์ทรงมีพระบัญชาแก่พระอรหันต์หมู่หนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นพระอรหันต์รุ่นแรก ๆ ..พระโมคคัลลานะ,พระอัญญาโกณฑัญญะ,พระสารีบุตรฯลฯ หลังจากพระพุทธองค์แสดง พระธัมมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร ซึ่งเป็นพระธรรม(คำสอนว่าด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนา)ธัมมจักร แปลว่า กงล้อแห่งธรรม,วัตตะ แปลว่า หมุนไป

ใจความพนะพุทธบูชาคือให้พระอรหันต์นี้ไปเผยแผ่ พระธรรมคำสอนให้ทั่ว ไปในที่มีคนทุก๘ ,สุข,กันดาร,สุขสบาย..คือไม่เลือก
ให้ไปทุกแห่ง ไปเพื่อเผยแผ่และนำทางให้ผู้คนหลุดพ้น
นครปฐมเอง เป็นเมืองเก่ายุคทวารวดี ที่ได้รับ,มีพระธรรมจักรนี้มาจากผลพวงของวันอาสาฬหบูชานี้ ค่ะ

เขียน 15 Jul 2008 @ 22:50 ()


ความเห็น (0)