อนุทิน 153133 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

• 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 14:40-18:20น. ได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับอาจารย์พี่เลี้ยง

เขียน 02 Jul 2017 @ 11:02 ()


ความเห็น (0)