อนุทิน 153014 - ดร.สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์


"ล้มเอง ลุกเอง ล้มตรงไหน ลุกตรงนั้น นั่นแหละคนเข้มแข็ง"

- พุทธทาสภิกขุ -

ความเห็น (0)