อนุทิน 152797 - เกรียงไกร วัลย์มาลี

15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 9:00-18:00น.เรียบเรียงเอกสาร และเข้ารูปเล่มรายงาน ตรวจเช็คงานทั้งหมด และจัดเตรียมสถานที่

เขียน 20 Jun 2017 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)